CricketArchive

Players who have played for Navsari

S Ahamed 2012/13
A Ahir 2010/11-2013/14
D Desai 2016/17
DJ Desai 2010/11-2016/17
N Desai 2010/11
N Dhaiya 2010/11
B Dube 2011/12
A Dubey 2011/12
V Gamit 2010/11-2011/12
C Gandhi 2010/11-2016/17
C Ghandhi 2016/17
MJ Jadeja 2010/11-2016/17
I Kara 2010/11-2011/12
VT Kedaria 2013/14-2016/17
V Kherghamkar 2014/15
R Kshatriya 2012/13-2013/14
H Mehta 2010/11
D Modi 2011/12-2012/13
K More 2013/14
P Multani 2010/11-2011/12
S Munshi 2010/11-2012/13
I Navsarka 2012/13
P Parekh 2013/14-2014/15
A Parmar 2010/11-2012/13
A Patel 2010/11
AR Patel 2014/15-2016/17
B Patel 2010/11-2013/14
BB Patel 2010/11-2016/17
BD Patel 2010/11-2013/14
D Patel 2012/13
DG Patel 2010/11-2016/17
DR Patel 2010/11-2016/17
H Patel 2012/13-2014/15
Kevin Patel 2010/11
Kunal Patel 2010/11
Karan Patel 2014/15-2016/17
M Patel 2010/11-2011/12
Mehul Patel 2012/13
MD Patel 2013/14-2014/15
N Patel 2011/12
N Patel 2011/12
N Patel 2010/11
P Patel 2012/13
S Patel 2012/13
S Patel 2010/11
U Patel 2012/13-2013/14
VB Patel 2010/11
A Patil 2016/17
MM Rabari 2010/11-2016/17
Rahul Singh 2010/11-2013/14
K Rahul Singh 2012/13
J Ramanadi 2016/17
JA Ramanandi 2011/12-2016/17
B Rana 2010/11-2014/15
D Rana 2010/11-2011/12
M Rathod 2011/12
MG Rathod 2010/11-2014/15
MN Rathod 2012/13
R Rathod 2010/11
A Raval 2011/12
S Shaikh 2012/13-2013/14
S Sheikh 2012/13
S Sogle 2012/13
B Solanki 2011/12
K Solanki 2010/11-2013/14
M Tai 2014/15
S Tai 2014/15
SL Tai 2010/11-2016/17
R Tailor 2010/11-2011/12
H Tandel 2012/13
S Tandel 2010/11-2011/12
KR Upadhyay 2012/13-2016/17
V Usmani 2010/11-2011/12

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2018 CricketArchive